dofinansowanie

Strona główna» Prawo odpadowe

Prawo odpadowe

Prawo odpadowe, to dział, w którym znajdziecie rózne akta prawne regulujące gospodarowanie odpadami. 

Polecamy także bezpośrednią stronę z internetowym systemem aktów prawnych, na którym znajdziecie wszelkie prawodastwo dotyczące gospodarki odpadami. http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasO&passName=odpady

Rozporządzenie w sprawie odzysków opakowań

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 16 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE MINIMALNYCH ROCZNYCH POZIOMÓW ODZYSKU I RECYKLINGU DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH ORAZ DLA OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH, W POSZCZEGÓLNYCH LATACH, PONIŻEJ KTÓRYCH NIE MOGĄ ZOSTAĆ OKREŚLONE POZIOMY W POROZUMIENIU ZAWIERANYM Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA (DZ. U. POZ. 618)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U. 2013 poz 21

czytaj więcej...

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróż. zbior. bezodpływowych i transp. nieczystości

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)

czytaj więcej...

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630)

czytaj więcej...

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., po

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)

czytaj więcej...

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)

czytaj więcej...

Rozporządzenie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

czytaj więcej...

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

czytaj więcej...

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów

czytaj więcej...

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

czytaj więcej...

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

czytaj więcej...

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

czytaj więcej...

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

czytaj więcej...

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

czytaj więcej...

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

czytaj więcej...

Polityka Ekologiczna Państwa

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku 2016”

czytaj więcej...

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Tekst ujednolicony na 01.01.2012

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tutaj możecie zapoznać się z ujednoliconym tekstem tej ustawy.

czytaj więcej...

Ustawa o odpadach. (nieobowiązująca)

Ustawa o odpadach  z dnia 27 kwietnia 2001 r.[ Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628]

czytaj więcej...

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

czytaj więcej...

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

czytaj więcej...

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

czytaj więcej...

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi - opracowanie Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska na temat nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

czytaj więcej...

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012

czytaj więcej...

Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

  1. asiek - 204555 pkt.
  2. lek - 66519 pkt.
  3. kkerek - 57653 pkt.
  4. mand - 13402 pkt.
  5. jooker13 - 11722 pkt.
  6. wujek51 - 6360 pkt.
  7. brylka - 5321 pkt.
  8. rega98 - 3473 pkt.
  9. madzialena - 1071 pkt.
  10. karolinaag - 0 pkt.