Strona główna» Metody aktywizujące

Metody aktywizujące

6 x 6 x 6

Metoda, w której 36 osób ma możliwość przedyskutowania w bardzo krótkim czasie jakiegoś tematu i poznania poglądów większości członków grupy. W 6 grupach, z których każda liczy 6 osób, przez 6 minut, uczestnicy dyskutują na podany przez prowadzącego temat. Następnie prowadzący tworzy nowych 6 grup tak, by w każdej znalazło się po jednej osobie z poprzednich grup dyskusyjnych. W tych nowych grupach uczestnicy omawiają wyniki pracy swoich grup. Jest to metoda niesłychanie angażująca wszystkich członków grupy. Każdy z nich w ciągu bardzo krótkiego czasu, (ok. 20 min.) pełni rolę zarówno uczestnika dyskusji, jaki sprawozdawcy.

czytaj więcej...

BURZA MÓZGÓW (giełda pomysłów)

Metoda kształtująca pomysłowość i wyobraźnię. Pomysły mogą być codzienne, fantastyczne, innowacyjne. Celem tej metody jest zgromadzenie w krótkim czasie dużej liczby pomysłów potrzebnych do rozwiązania jakiegoś problemu. Edukator podaje problem, a słuchacze zgłaszają pomysły rozwiązań. Po wyczerpaniu pomysłów następuje dyskusja i wybór najlepszego rozwiązania.

czytaj więcej...

DRAMA

Metoda pedagogiczna, która sprzyja wydobywaniu i rozwijaniu najbardziej pożądanych cech osobowości człowieka..

Drama jedna z najbardziej efektywnych metod edukacyjno-profilaktycznych. Wykorzystuje ona naturalną skłonność osoby do naśladownictwa, sprzyja rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalnej i ruchowej.

czytaj więcej...

DRZEWO DECYZYJNE

Metoda ta jest techniką racjonalizującą podejmowanie decyzji w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych, ważna też w dyskusji o odpadach, zwłaszcza w kontekście nowej ustawy o odpadach. Może również służyć analizie i pełnemu zrozumieniu motywów, którymi kierowano się przy podejmowaniu ważkich decyzji w przeszłości. Metoda ta stosowana w grupie pomaga przybliżyć słuchaczom kontrowersyjne postacie i decyzje, umożliwia podsumowanie wiadomości słuchaczy w atrakcyjnej formie i ocenę wiedzy słuchaczy. Posługując się tą metodą uczestnicy szczegółowo analizują wszystkie możliwe warianty potencjalnych rozwiązań (decyzji) oraz korzyści i niebezpieczeństwa z każdym z nich. 

czytaj więcej...

DYSKUSJA

Metoda ta kształtuje umiejętność wymiany poglądów, wyrabia umiejętność aktywnego słuchania, uczy precyzowania wspólnego stanowiska grupy, pobudza uczestników do twórczego myślenia. Bardzo ważne jest jasne przedstawienie problemu przez edukatora oraz umożliwienie przygotowania się słuchaczy do dyskusji. Edukator winien zadbać o właściwą atmosferę w trakcie tej metody, oraz kulturę wypowiedzi uczestników. Powinien także zwracać uwagę na czas wypowiedzi uczestników, by wszyscy zdążyli zabrać głos. Może to mieć charakter podsumowujący. 

czytaj więcej...

KOLAŻ

W tej metodzie wykorzystujemy w niej do stworzenia plakatu zdjęcia i tytuły ze starych gazet. Dzielimy grupę na mniejsze zespoły, każdy zapoznaje się z tekstem i prowadzi nad nim dyskusję w jaki sposób go podzielić. Po dokonaniu wyboru fragmentu zadaniem grupy jest jego zilustrowanie z wykorzystaniem starych gazet (wydzieranie zdjęć, tytułów i przyklejanie na arkuszu szarego papieru, można dorysować symbole, słowa kluczowe, linie). Po skończonej pracy następuje prezentacja kolaży.

czytaj więcej...

KOSZ I WALIZKA

Metoda ta pozwala wywołać refleksję. Zamiast wprost nazywaćswoje pozytywne i negatywne odczucia i oceny, można określić swoje emocje, przyklejając w odpowiednim miejscu na plakacie kartkę. 

czytaj więcej...

KULA ŚNIEGOWA (DYSKUSJA PIRAMIDOWA)

Metoda wykorzystywana do definiowania pojęć. Metoda ta pozwala każdemu słuchaczowi na sprecyzowanie i zaprezentowanie własnego zdania (definicji, stanowiska), poznanie zdania innych, a także daje możliwość przedyskutowania danego pojęcia, uściślenia jego rozumienia, negocjowania zapisu.

czytaj więcej...

LINIA CZASU

Jest to metoda wizualnego przedstawienia problemu. W wymiarze linearnym ukazuje następstwa czasowe. Polega na zaznaczeniu wydarzeń w ujęciu chronologicznym na długim arkuszu papieru. Można ją stosować prawie na wszystkich przedmiotach. Ukazuje w atrakcyjny sposób efekt poszukiwań i wysiłków słuchacza, co daje mu poczucie satysfakcji i rozbudza wewnętrzną motywację do działań. Prace powinny być eksponowane, a omawianie powinno podkreślać ich mocne strony.         

czytaj więcej...

MAPA POJĘCIOWA

Metoda ta służy do wizualnego opracowania pojęcia z wykorzystaniem rysunków, symboli, wycinków, krótkich słów, haseł. Za pomocą tej metody można definiować pojęcia, rozwiązywać problemy, planować działania. Stosując tę metodę przedstawia się cel zajęć, następnie rozdać należy grupom kartki formatu nie mniejszego niż A-4. Ich zadaniem jest przedstawienie tego pojęcia za pomocą ilustracji, krótkich słów, symboli, znaków. Po wykonaniu zadania trzeba wywieścić wszystkie kartki w widocznym miejscu i prosimy ich autorów o komentarz, następnie wybieramy istotne cechy do pojęcia.

czytaj więcej...

METAPLAN

Jest to plastyczny zapis dyskusji, prowadzonej przez uczestników, którzy dyskutują na określony temat, tworząc jednocześnie plakat. Plakat jest graficznym, skróconym zapisem narady. Metoda ta jest stosowana przy omawianiu drażliwych czy trudnych spraw oraz rozwiązywaniu konfliktów.

czytaj więcej...

METODA KOLOROWYCH KAPELUSZY

Metoda ta pozwala prowadzić dyskusję w sposób uporządkowany i zdyscyplinowany. Wcześniej należy zapoznać z danym tekstem. Słuchacze siadają w kręgu, a w środku umieszczamy kolorowe kapelusze (z brystolu). Zapoznajemy z symboliką kolorów (można wykonać wcześniej planszę):

czarny – krytyka; czerwony – emocje; biały – fakty; żółty – porządkowanie; zielony – nadzieję.

czytaj więcej...

MÓWIĄCE KARTKI

Ta metoda wykorzystywana jest wówczas, gdy słuchacze nie mają ochoty mówić. może to być rozpoczęciem dyskusji. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje kartkę A6, na której zapisuje pytanie do tematu zajęć. Zamiast pytania edukator może określić inny wariant, np. definicji słowa kluczowego do tematu lub własnego zdania do zaprezentowanego stanowiska nauczyciela. Następnie należy kartki zebrać i odczytać ciekawsze odpowiedzi, które prowadzący rozwija, dopowiada istotne treści.

czytaj więcej...

PIRAMIDA PRIORYTETÓW

Metodę tą stosuje się jako sposób zaprezentowana dokonanych wyborów, lub jako efekt pracy grupy.

Metoda ta także:

 • stwarza okazję do dyskutowania i argumentowania,
 • uatrakcyjnia przyswajanie wiedzy,
 • jest pretekstem do korzystania ze źródeł wiedzy, dla uczniów klas młodszych jest ćwiczeniem w pisaniu, czytaniu i mówieniu.
czytaj więcej...

RYBI SZKIELET

Nazwa tej techniki pochodzi od kształtu przypominającego nazwę tej techniki. Służy do identyfikacji czynników odpowiadających za powstanie problemu. Na plakacie lub tablicy należy przygotować model przypominający nazwę tej metody, w głowie którego wpisujemy dowolny problem. Słuchacze za pomącą „burzy mózgów” ustalają główne czynniki, które mogą stanowić powód takiego skutku i wpisują je w tzw. „ości duże”.

czytaj więcej...

ZDANIA NIEDOKOŃCZONE

Metoda ta, to jeden ze sposobów pracy indywidualnej w czasie zajęć. Uczestnicy mogą otrzymać takie same lub różne zestawy. Przedstawienie grupie swojej wypowiedzi powinno być dobrowolne, szczególnie w przypadku treści osobistych. Metoda ta może być formą sprawdzenia wiadomości. Metoda ułatwia uczniom wyciąganie wniosków, zmusza do refleksji np. przy realizacji tematów związanych z postępowaniem z odpadami w domu.

czytaj więcej...

Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

 1. asiek - 204555 pkt.
 2. lek - 66519 pkt.
 3. kkerek - 57653 pkt.
 4. mand - 13402 pkt.
 5. jooker13 - 11722 pkt.
 6. wujek51 - 6360 pkt.
 7. brylka - 5321 pkt.
 8. rega98 - 3473 pkt.
 9. madzialena - 1071 pkt.
 10. karolinaag - 0 pkt.