Strona główna» Dla samorządowców

Dla samorządowców

Na tę część projektu, która jest skierowana do samorządowców i organizacji pozarządowych, składają się trzy rodzaje działań:

 • poradnik: Kampanie konsultacyjno-edukacyjne w praktyce,
 • szkolenia: Kampanie konsultacyjno-edukacyjne w gospodarce odpadami,
 • e-learning Akademia odpadowa - planowanie i realizacja kampanii konsultacyjno-edukacyjnych.

 

Poradnik: Kampanie konsultacyjno-edukacyjne w praktyce 

Poradnik zawiera podstawowe informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi, a także szczegółowe metody konsultacyjne i edukacyjne, jakie można zastosować podczas planowania nowych rozwiązań organizacyjnych (np. selektywna zbiórka odpadów) lub inwestycyjnych (np. składowisko odpadów) w gospodarce odpadami na poziomie gminy czy też związku gmin. Jedną z nich jest nowatorska metoda „doradców domowych”, która, zastosowana w kilku gminach Polski, znacznie podniosła efektywność selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (Grodzińska-Jurczak et al., 2003). Poradnik ma za zadanie przybliżyć poszczególne etapy prowadzenia konsultacji społecznych, rozwiązywania konfliktów, a także kampanii edukacyjnych oraz wskazać wymagania, jakie muszą zostać spełnione na każdym z wymienionych etapów. Poprzez liczne przykłady stanie się on prawdziwym przewodnikiem w konstruowaniu i powadzeniu działań konsultacyjno-edukacyjnych. Publikacja stanowi zatem jeden z niewielu przystępnych, a zarazem praktycznych poradników, skierowanych do szerokiego grona osób, które stają przed trudnym zadaniem zwiększenia akceptacji dla rozwiązań gospodarki odpadowej i włączenia społeczności lokalnej w jej tworzenie. Publikacja ta to nie tylko samodzielny materiał edukacyjny, ale i materiał szkoleniowy przeznaczony do pracy podczas warsztatów.


Zakres treści:

1. Podstawy prawne udziału publicznego w gospodarce odpadami.

2. Znaczenie konsultacji i edukacji w gospodarce odpadami na poziomie gminy.

3. Planowanie programu konsultacyjno-edukacyjnego / mapowanie otoczenia / identyfikacja konfliktu i metod nim zarządzania. 

4. Określenie celów edukacyjno- konsultacyjnych/docelowych grupy odbiorców. 

5. Identyfikacja potrzeb informacyjnych grup docelowych.

 6. Partnerstwo przy prowadzeniu działań konsultacyjno–edukacyjnych.

7. Wybór metod i środków komunikacji do prowadzenia działań konsultacyjno-edukacyjnych. 

8. Metody rozwiązywania konfliktów, jakie mogą towarzyszyć inwestycjom odpadowym. 

9. Metoda „doradców domowych” jako przykład efektywnych działań informacyjno-edukacyjnych

10. Planowanie i realizacja pilotażu i ewaluacji.

11. Finansowanie programów konsultacyjno-edukacyjnych.

12. „Dobre praktyki” – przykłady programów edukacyjno-konsultacyjnych.

 

Szkolenia: Kampanie konsultacyjno-edukacyjne w gospodarce odpadami 

Celem szkolenia na temat projektowania i prowadzenia kampanii konsultacyjno-edukacyjnych jest nabycie praktycznych umiejętności z tego zakresu. Uczestnik szkolenia zidentyfikuje potrzeby edukacyjne mieszkańców w kontekście lokalnej gospodarki odpadami, zaplanuje kampanię z uwzględnieniem grup docelowych, a także, poprzez odpowiednie ćwiczenia w grupie, zidentyfikuje (zmapuje) konflikt oraz zdobędzie umiejętności służące rozwiązywaniu konfliktów mogących towarzyszyć inwestycjom komunalnym. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach, z pomocą metod interaktywnych. Poparcie dla tak zidentyfikowanych potrzeb grupy docelowej wyniknęło także z badań ewaluacyjnych kampanii Zielone Karpaty = Czyste Karpaty i przeprowadzonych szkoleń „Udział publiczny w planach gospodarki odpadami”. Dodatkowe uzasadnienie wskazano także w działaniu 4.2. szkolenia: „Kampanie konsultacyjno-edukacyjne w gospodarce odpadami są odpowiedzią na zapotrzebowanie przedstawicieli samorządów lokalnych w tym temacie. Metody aktywizujące i praca w małych grupach podczas szkoleń pozwolą na faktyczne nabycie umiejętności w tym zakresie. Poziom nabytej wiedzy i umiejętności zostanie zmierzony ankietami ewaluacyjnymi.”  

 

E-learning: Akademia odpadowa – planowanie i realizacja kampanii konsultacyjno-edukacyjnych

Kurs e-learningowy na temat projektowania i realizacji działań konsultacyjno-edukacyjnych, z naciskiem na projektowanie  kampanii edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, pozwoli na zdobycie wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych z zakresu planowania, opracowywania oraz prowadzenia konsultacji społecznych oraz kampanii edukacyjnych, dopasowanych do zróżnicowanych grup odbiorców. Interaktywne testy oraz ćwiczenia sprawdzające będą stanowiły bieżącą weryfikację zdobytych umiejętności. Ich rozwiązywanie będzie warunkiem potrzebnym do uruchomienia kolejnych lekcji z zakresu kursu.  Powyższy kurs e-learningowy będzie stanowił podstawę zagadnienia, natomiast szkolenia oraz poradnik Kampanie konsultacyjno-edukacyjne w praktyce wyczerpią kompleksowo temat i zapotrzebowanie grupy docelowej.
Dodatkowo, w ramach powyższego modułu edukacyjnego, będzie prowadzony ranking gmin. Aktywność gmin będzie mierzona aktywnością uczestników w e-learningu, a więc udziałem w lekcjach oraz wynikami rozwiązywanych zadań testowych. Najaktywniejsze gminy będą promowane jako tzw. dobre praktyki na stronach portalu. 


Spis tematów lekcji: 

1. Podstawy prawne planowania konsultacji społecznych oraz rola edukacji w gospodarce odpadami na poziomie gminy.

2. Zasady komunikacji społecznej w planowaniu i prowadzeniu konsultacji oraz działań edukacyjnych.

3. Prowadzenie konsultacji ze społecznościami lokalnymi i z organizacjami pozarządowymi. 

4. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje wokół inwestycji związanych z gospodarką odpadową (np. spalarnie odpadów).

5. Planowanie programów informacyjno-edukacyjnych, zbieranie informacji potrzebnych do ich zaplanowania; określenie celów, grup odbiorców oraz  ich potrzeb informacyjnych.

6. Wybór metod i środków komunikacji oraz dostosowanie ich do potrzeb grup docelowych (przykłady efektywnych metod), określenie zakresu treści działań informacyjno-edukacyjnych.

7. Realizacja kampanii i jej przebieg – przykłady.

8. Znaczenie pilotażu, cyklicznego prowadzenia i ewaluacji działań informacyjno-edukacyjnych. Sposoby realizacji badań pilotażowych i ewaluacyjnych. 

9. Sposoby finansowania działań konsultacyjno-edukacyjnych, zasady aplikowania o fundusze zewnętrzne.

 

Przejdź do lekcji dla samorządowców

Konkurs towarzyszący e-learningowi „Akademia Odpadowa dla przedstawicieli samorządów” 


Jednocześnie z trwaniem e-learningu dla przedstawicieli samorządów zostanie ogłoszony konkurs na najlepszego uczestnika Akademii. Zostanie nim osoba, który osiągnie najwyższą sumę punktów z wszystkich testów kursu. 
Cel konkursu: bezpośrednia edukacja przedstawicieli samorządów lokalnych w planowania i realizacji kampanii edukacyjno–informacyjnych przy użyciu atrakcyjnych i interaktywnych narzędzi edukacyjnych. 


Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

 1. asiek - 204555 pkt.
 2. lek - 66519 pkt.
 3. kkerek - 57653 pkt.
 4. mand - 13402 pkt.
 5. jooker13 - 11722 pkt.
 6. wujek51 - 6360 pkt.
 7. brylka - 5321 pkt.
 8. rega98 - 3473 pkt.
 9. madzialena - 1071 pkt.
 10. karolinaag - 0 pkt.