Strona główna» e-learning

e-learning

E-learning „Akademia odpadowa dla edukatorów”

 

Przejdź do lekci dla edukatorów


Nowoczesny e-leraning składać się będzie z 6 lekcji po 10 stron z zakresu problematyki odpadów komunalnych skierowany do nauczycieli wszystkich etapów nauczania z terenu całego kraju.
Kurs e-learningowy będzie źródłem aktualnej wiedzy o odpadach w wersji elektronicznej o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym przede wszystkim do edukatorów: nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, animatorów edukacji ekologicznej w organizacjach pozarządowych, instytucjach gminnych związanych z ochroną przyrody, a także do innych osób pragnących podnieść swoją wiedzę na temat odpadów komunalnych oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego gospodarowania nimi. Kurs będzie dawał możliwość przygotowywania się do zajęć lekcyjnych oraz wszelkich bardziej zaawansowanych form zajęć pozalekcyjnych (koła, projekty ekologiczne). Uczestnicy kursu będą mieli możliwość sprawdzenia swoich wiadomości na bieżąco (testy). A wszyscy ci, którzy ukończą kurs oraz przystąpią do wszystkich testów uzyskają certyfikat ukończenia Akademii. 

Część merytoryczna:

1. Definicje i klasyfikacje odpadów (odpady komunalne, przemysłowe, niebezpieczne, opakowaniowe, ZSEE) oraz ich wpływ na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, 

2. System gospodarki odpadami w Polsce, w tym omówienie prawodawstwa, krajowego planu gospodarki odpadami komunalnymi oraz statystyki odpadowej,

3. Zasady i metody gospodarowania odpadami, takie jak minimalizacja ilości odpadów, wykorzystanie i recykling, oraz unieszkodliwianie odpadów (składowanie, spalanie, kompostowanie),

4. System segregacji odpadów w Polsce oraz praktyczne zasady segregacji poszczególnych surowców wtórnych

5. Różne aspekty (techniczne, finansowe) recyklingu szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, metali,

6. Postępowanie z odpadami w gospodarstwie domowym, zwłaszcza zasady zrównoważonej konsumpcji oraz oznakowania na opakowaniach, selektywna zbiórka odpadów komunalnych, i zakładanie przydomowych kompostowników oraz informacje na temat zagrożeń płynących ze spalania odpadów w paleniskach domowych.

plakat edukatorzy nowy.jpg

E-learning „Akademia odpadowa dla dzieci i młodzieży”

 

Przejdź do lekcji dla dzieci i młodzieży 


E-learning zostanie przeznaczony raczej dla starszych użytkowników internetu (od lat 10) oraz zostanie opracowany w oparciu o wizualne i interaktywne środki dydaktyczne. Tekst zostanie wzbogacony licznymi rysunkami, tabelami i schematami, także do samodzielnego uzupełniania. Kurs zostanie zakończony konkursem, z nagrodami, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania samymi treściami edukacyjnymi oraz będzie sprzyjało kształtowaniu postaw ekologicznych. 

Tematy lekcji:

1. Co to są odpady i jak wpływają na środowisko naturalne?

2. Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi?

3. Jakie obowiązki mają posiadacze odpadów komunalnych, tacy jak mieszkańcy, władze gminy, przedsiębiorcy?

4. Jak nasz kraj radzi sobie ze zbieraniem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów – statystyka odpadowa;

5. Jakie są zasady segregacji szkła, metalu, tworzyw sztucznych oraz papieru?

6. Na czym polega recykling papieru?

7. Na czym polega recykling szkła?

8. Na czym polega recykling plastiku?

9. Na czym polega recykling metali?

10. Jak robić zakupy przyjazne dla środowiska naturalnego?

11. Metody unieszkodliwiania odpadów – składowanie;

12. Metody unieszkodliwiania odpadów – spalanie;

13. Metody unieszkodliwiania odpadów – kompostowanie;

14. Jak założyć kompostownik w ogrodzie;

15. Dlaczego nie wolno spalać odpadów w paleniskach domowych i w ogniskach?

 

Regulamin konkursu towarzyszącego e-learningowi

Formularz konkursowy

 

Przejdź do e-learningu

inline.jpg

E-learning „Akademia odpadowa – planowanie i realizacja kampanii konsultacyjno-edukacyjnych”


Przejdź do lekcji dla samorządowców


E-learaning na temat planowania i realizacji działań konsultacyjno – informacyjnych w gminie wraz z konkursem i nagrodami dla najlepszych uczestników oraz aktywnych w edukacji środowiskowej gmin.

Kurs e-learningowy na temat projektowania i realizacji działań konsultacyjno-edukacyjnych z naciskiem na projektowanie  kampanii edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi pozwoli na zdobycie wiedzy teoretycznej, a także praktycznych umiejętności z zakresu planowania, opracowywania oraz prowadzenia konsultacji społecznych oraz kampanii edukacyjnych dopasowanych do zróżnicowanych grup odbiorców.

Spis tematów lekcji:

1. Podstawy prawne planowania konsultacji społecznych oraz rola edukacji w gospodarce odpadami na poziomie gminy;

2. Zasady komunikacji społecznej w planowaniu i prowadzeniu konsultacji oraz działań edukacyjnych;

3. Prowadzenie konsultacji ze społecznościami lokalnymi i z organizacjami pozarządowymi 

4. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje wokół inwestycji związanych z gospodarką odpadową (np. spalarnie odpadów);

5. Planowanie programów informacyjno-edukacyjnych, zbieranie informacji potrzebnych do ich zaplanowania; określenie celów, grup odbiorców oraz  ich potrzeb informacyjnych;

6. Wybór metod i środków komunikacji oraz dostosowanie ich do potrzeb grup docelowych (przykłady efektywnych metod), określenie zakresu treści działań informacyjno-edukacyjnych

7. Realizacja kampanii i jej przebieg – przykłady;

8. Znaczenie pilotażu, cyklicznego prowadzenia i ewaluacji działań informacyjno-edukacyjnych Sposoby realizacji badań pilotażowych i ewaluacyjnych.

9. Sposoby finansowania działań konsultacyjno-edukacyjnych, zasady aplikowania o fundusze zewnętrzne.

 

Przejdź do e-learningu

 

SAMORZĄDY nowy.jpg

Regulamin konkursu

Galeria

Do pobrania

Adobe Acrobat Document REGULAMIN e-learning samorzadowcy_ok1.pdf pdf [214.13 KB]

Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

  1. asiek - 204555 pkt.
  2. lek - 66519 pkt.
  3. kkerek - 57653 pkt.
  4. mand - 13402 pkt.
  5. jooker13 - 11722 pkt.
  6. wujek51 - 6360 pkt.
  7. brylka - 5321 pkt.
  8. rega98 - 3473 pkt.
  9. madzialena - 1071 pkt.
  10. karolinaag - 0 pkt.