Witamy na naszej stronie


Gwałtowny rozwój zaawansowanych technologii oraz wygoda życia codziennego powodują, że przybywa coraz więcej śmieci trudnych do utylizacji. Dużo produktów wytwarzanych przez człowieka nie podlega samoistnemu rozkładowi albo rozkłada się tak wolno, że ilość powstających śmieci przerasta możliwość ich przetworzenia i unieszkodliwienia. Większość z tych odpadów należy traktować jako źródło wielu surowców (makulatury, metali, szkła, tworzyw sztucznych), które można ponownie użyć do produkcji  przedmiotów codziennego użytku. Co ważne: podczas wykorzystania w produkcji surowców wtórnych zużywa się znacznie mniej energii niż przy produkcji tych samych przedmiotów z surowców naturalnych, wcześniej nieprzerabianych. Jak zatem widać, mamy tutaj podwójne korzyści: oszczędność i ochronę naturalnego środowiska człowieka. Niestety, pomimo tak istotnych zalet segregacji śmieci, w Polsce nadal główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest składowanie. Jednak powoli ma to się zmienić. Nowe regulacje prawne, uwzględniające unijne zasady racjonalnej gospodarki odpadami, dają nadzieję, że już wkrótce wszyscy mieszkańcy kraju zostaną objęci zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, a przede wszystkim - że objęci zostaną systemem selektywnego zbierania odpadów. Te zamierzenia muszą zostać wsparte powszechną edukacją ekologiczną, promującą minimalizację powstawania odpadów i ich selekcję w gospodarstwach domowych. Ważnym elementem edukacji nieformalnej, do której zobligowano samorządy lokalne, są kampanie informacyjno-konsultacyjne w zakresie gospodarki odpadami. Kształcenie umiejętności związanych z prawidłową segregacją odpadów i kompostowaniem odpadów domowych, a także z umiejętnością omijania zagrożeń wynikających z niewłaściwego zagospodarowania odpadów (spalanie odpadów w paleniskach domowych) oraz promocją nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów (termiczne przekształcanie odpadów) wymaga programów edukacyjnych opartych na innowacyjnych metodach edukacyjnych, wykorzystujących m.in. Internet oraz interaktywne formy warsztatowe. 
 Odpowiedzią na tak zdefiniowane zapotrzebowanie społeczne oraz wsparciem dla powyższych zadań publicznych jest projekt „Akademia Odpadowa”. Ma on na celu kompleksową edukację, zmianę zachowań oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Edukacyjny program „Akademii Odpadowej” obejmuje szeroki przekrój grup społecznych (edukatorzy, dzieci i młodzież, a także przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz tzw. ogół społeczeństwa), wykorzystując przy tym innowacyjne narzędzia edukacyjne, m.in. szkolenia prowadzone metodami aktywizującymi, kursy e-learningowe czy portal edukacyjny i zawarte w nim narzędzia interaktywne (gry, konkursy) oraz bardziej tradycyjne (a zarazem kompleksowe) publikacje drukowane. Dodatkowo odbiorcy projektu sami będą współtworzyć serwis internetowy akademiaodpadowa.pl oraz aktywnie uczestniczyć w zadaniach i konkursach edukacyjnych, których struktura inicjuje pożądaną zmianę postaw i zachowań.
 Zapraszamy więc serdecznie wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek, wykształcenie czy status zawodowy, do aktywnego współuczestnictwa w poszczególnych etapach naszego projektu. Gwarantujemy, że czas spędzony na naszym portalu będzie dla Państwa doskonałą zabawą, dzięki której wykształcą się w Was nawyki proekologiczne. Warto też dodać, że dla najaktywniejszych użytkowników portalu przygotowaliśmy wiele cennych nagród. 

Aktualności

12 maja 2015

Rynek Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Polsce

W załaczniku zamieszczamy Perspektywę do roku 2030 pt.: "Rynek Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Polsce"

12 września 2014

Wpływ nowelizacji Ustawy o odpadach na system gospodarowania odpadami komunalnymi - Tomasz Styś, Instytut Sobieskiego

Przestawiamy Państwu Analizę Instytutu Sobieskiego nr 71 dotyczącą Ustawy o odpadach.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z m.in. Ustawą z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (potocznie zwaną „ustawą śmieciową”) tworzą prawne ramy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Reguluje ona działalność regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i za pośrednictwem wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO) określa wielkość rynku dla poszczególnych RIPOK i warunki ich aktywności.

czytaj więcej...
21 lipca 2014

Podziękowanie za udział w Projekcie Akademia Odpadowa

Po ponad 2,5 roku realizacji projektu nadchodzi czas jego zakończenia. Dlatego chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim naszym czytelnikom i przyjaciołom.

Dziękujemy każdemu, kto brał czynny udział w naszych zadaniach. Dziękujemy nauczycielom, którzy uczestniczyli w naszych warsztatach, dziękujemy nauczycielom którzy brali udział w lekcjach e-learningowi, a także tym nauczycielom, którzy promowali nasz projekt we własnych szkołach.

czytaj więcej...

Ekopsychologia

Epoka odpadowa - ranking

  1. asiek - 203845 pkt.
  2. lek - 65738 pkt.
  3. kkerek - 57298 pkt.
  4. mand - 13047 pkt.
  5. jooker13 - 10728 pkt.
  6. wujek51 - 6218 pkt.
  7. brylka - 5179 pkt.
  8. rega98 - 3331 pkt.
  9. madzialena - 1071 pkt.
  10. karolinaag - 0 pkt.